hlavna stránka

história

sviatosti

život vo farnosti

kontakt

farské oznamy

linky

fotoalbum

aktuálne

zamyslenie

  

Dejiny kostola a rímsko katolíckej náboženskej obce
Starý kostol stál na priestranstve rím. kat. farskej záhrady pred budovou fary. Bol chatrný, šindľom pokrytý. Stavba jednoduchá románskeho slohu podopretá rožnými piliermi bez veže. Pochádzal údajne zo XVI. storočia, čo svedčilo, že zemepáni v tej dobe nepreukazovali žiadnej štedrosti alebo boli chudobní. Patrónom kostola bol biskup nitriansky, ktorý nemohol mať vtedy v láske Žabokreky a ich zemepánov. Chatrné, chudobné zariadenie kostolíka svedčilo o chudobe a biede poddaného ľudu slovenského, ktorý istotne nemal prostriedkov na nákladnejšiu stavbu. Zvonica s tromi zvonmi stála opodiaľ kostola.
Úprava obce a jej námestia sa započala v roku 1911 stavbou nového kostola na rozsiahlom námestí, ktoré predtým slúžilo ako jarmočnište obohnaté drevenými galandermi, na ktoré sa priväzoval rožný statok počas dobytčích trhov (jarmokov).

Nový kostol v secessionisticko - románskom slohu dal vystavať patrón r.k. farnosti, nitriansky biskup gróf Viliam Batthyany (Batťáni) podľa plánov staviteľa -architekta Jána Bílika z Bánoviec n/Bebr. na námestí nákladom 200.000 Kčs. Stavba bola prevedená v roku 1911-13. Pri výstavbe a zariadení kostola mal veľkú zásluhu vtedajší dekan - farár Karol Zatkovič. Hlavný oltár a lavice dala vyhotoviť vdova Františka Andreánska, rod. Zsámbokréthy-ová. Zhotovil ich chýrny rezbár nášho kraja Ciglényi. A maľované okná venovali rodiny Petrikovičovci, Murínovci a dekan Zatkovič. Dvojmanuálový pneumatický organ venovali farníci. Zo starého kostola sa preniesli len stará koruhva starých remeselníckych cechov a zvony. Vysviacku kostola previedol biskup Batthyány za asistencie okolitého kňažstva dňa l2.októbra 1913. Bol to pre obyvateľov Žabokriek vtedy neobvyklý sviatok, lebo touto výstavbou získalo prázdne námestie na svojej kráse a dôstojnosti. Vtedy boli vysadené mladé lipky na námestí okolo kostola. Každá rodina mala svoju lipku, pod ktorej korene bola uložená fľaška s písmom darcu na večnú pamiatku. Starý kostol bol predtým zbúraný a materiál stavebný použitý do nových základov.
Pri tejto príležitosti hodno si spomenúť na poradie farárov účinkujúcich v obci v poslednej dobe, ktorí majú aké - také zásluhy pri skrášľovaní priestoru kostolného námestia: Karol Zatkovič, budovateľ rím. kat. školskej budovy a nového kostola účinkoval od r.l895 do 1920. Nasledoval krátku dobu František Bartaček, býv. kaplán v Chynoranoch, ako administrátor v r.1920-21. Na popolečnú stredu v r. 192l, bol vymenovaný farár Július Rizner a mohol v kostole účinkovať a svoju faru zaujať. Július Rizner farár, 1921 - 1923, sa pričinil, aby vdova Andreánska, rod. Žambokrethy-ová všetok svoj majetok poručila na cirkevnú základinu budúceho starobinca. Po jeho smrti farárom sa stal Silvester Hančinský, 1923 - 1962, za jeho účinkovania bol priestor okolo kostola ohradený, vystavané boli štyri kapličky, upravené chodníčky a parkírovanie priestoru. Založené boli záhony ruží. Menovaný v r.1962 odišiel na odpočinok do Piešťan, kde v r.1970 zomrel. Jeho nástupcom sa stali Dr. Jozef Gallo, kňaz na odpočinku, ktorý v 86. roku svojho života zomrel v r.1970 a jeho úrad prevzal Dr. Jozef Beňuška.

/prebraté z web stránky www.zabokrekynadnitrou.sk  /

Ďalšie úpravy kostola a jeho okolia:

 • výstavba lurdskej kaplnky :1956
 • výmena  strechy : 1992
 • maľovanie interiéru kostola: 1994
 • výrub stromov, nové rýny, maľovanie kostola-exteriér: 2007
 • dlažba a chodníky, nový trávnik, maľovka sakristie a vstupných priestorov, rekonštrukcia kaplniek, údržba plota : 2008
 • rekonštrukcia chodníkov okolo kostola, nové lavičky: 2008-2009
 • rekonštrukcia priestorov chórusu-2010
 • nové kúrenie v kostole 2011
 • rekonštrukcia fary-nové okná 2011
 • oprava poškodeného zvona 2012
 • obnova krížovej cesty 2013
 • rekonštrukcia vitráže sv. Agnesy 2013-2014

                                  kňazi pôsobiaci v našej farnosti od roku 1900:

                                                          Zatkovič Karol            1896-1919

                                                          Bartaček František    1920

                                                          Risner Július               1921-1939

                                                          Hančinský Silvester   1940-1962

                                                          Gallo Štefan                1962-1969

                                                          Beňuška Justín            1969-1971

                                                          Patka Andrej               1971-1990

                                                          Bredschneider Ernest 1990-1997

                                                          Ondrejička Ján            1997-1998

                                                          Paulíny Vladimír             1998-2000

                                                          Šuráb Jozef                2000-2003

                                                          Kaštan Peter                2003-2012

                                                          Andrej Guniš                2012

                            kňazi -naši rodáci:

primície Ivana Murína, syna slávneho  žabokreckého rodáka lekárnika Vendelína Murína  

        primície rodáka Jozefa Pavláska  v roku 1977    

                                          

                                      historické premeny nášho chrámu

                      najstaršie fotografie nášho kostola

  

  procesia na sviatok Božieho Tela                                                                       

   

vdp. Silvester Hančinský, ktorý pôsobil v našej farnosti 22 rokov

  

výstavba kaplniek v roku 1946  jeden z maliarov je Ľ.Uvíra     ťahanie zvonov do veže           

              

                                                                  

  Mons.Justín Beňuška pri slávení sv.omše        vdp. Štefan Gallo

                              

                      premeny Lurdskej jaskynky vysvätenej v roku 1956            

                                

Mons. Andrej Patka a Mons.Ernest Bredschneider  pri odovzdávaní fary v roku 1990

 

 sviatosť birmovania v roku 1992, o. biskup Ján Chryzostóm kardinál Korec

dp.Peter Kaštan odovzdáva ceny na školskom kole biblickej olympiády

 

 s pánom farárom Andrejom Gunišom radi  poznávame Knihu kníh Večer s Bibliou. 
 




My Footline | Created with Easy Website Pro